Organizacija rada
Upravni i savetodavni organi škole
1
ŠKOLSKI ODBOR
- predstavnici roditelja:
  Slavica Babić
  Jagoda Francuski
  Elvira Olajić
- predstavnici nastavnog kadra škole:
  Zagorka Novakov, dipl.defektolog, predsednica Školskog odbora
  Branka Stepanov, profesor tehnike
  Sandra Vlašić, viši radni terapeut
- predstavnici lokalne samouprave:
  Desanka Ristić, profesor razredne nastave
  Tamara Rackov, trgovac
  Pepo Mileusnić, penzioner


2
SAVET RODITELjA
  Miklja Jelena
  Marinkov Dubravka
  Glušica Milojkov   Đilas Ankica
  Radak Živka
  Francuski Jagoda
  Bajra Jasmina
  Berar Dragana
  Mirkonjev Dara
  Akim Eleonora
  Gavranov Nevenkav   Margit Nataša
  Babić Slavica
  Milosavljev Mira
  Spirovski Dragan


3
UČENIČKI PARLAMENT
  Kala Saša
  Ferković Danijel
  Radu Marija
  Gavranov Jelena


Stručni organi škole
1
PEDAGOŠKI KOLEGIJUM
- Direktor škole:
  Vesna Vasić
- Stručni saradnici:
  Jasmina Štrbac, Miroslava Sredojev Đukičin
- Predsednici stručnih veća:
  Zagorka Novakov, Biljana Koldan, Srđan Stojanović, Aleksandra Blagojević,
  Branislava Kulauzov, Branka Stepanov, Mirjana Grujić, Branislav Stupar, Sandra Vlašić


2
STRUČNA VEĆA U ŠKOLI
- Stručno veće za razrednu nastavu
  Novakov Zagorka, Lisul Danica, Babić Sandra
- Stručno veće za izborne predmete
  Kulauzov Branislava, Stepanov Branka, Cvijetić Marija, Bibin Nada
- Stručno veće za srpski jezik, logopedske vežbe i muzičku kulturu
  Grujić Mirjana, Banjac Tijana, Šavija Vesna, Stojanović Srđan
- Stručno veće za matematiku i psihomotorne vežbe
  Koldan Biljana, Makivić Irena, Mirkov Gordana, Bibin Nada
- Stručno veće za prirodu i društvo
  Stojanović Srđan, Bibin Nada
- Stručno veće za predmete TO, praktičan rad i likovnu kulturu
  Stepanov Branka, Marinkov Saša, Đenge Vera
- Stručno veće za fizičko vaspitanje i korektivno-preventivne vežbe
  Stupar Branislav, Bubulj Milan, Toševski Vlada, Vlašić Sandra
- Stručno veće za realizaciju programa u kombinovanim odeljenjima sa decom sa višestrukim smetnjama
  Blagojević Aleksandra, Vlajkov Vesna, Rusinkov Marica, Vlašić Sandra
- Stručno veće za individualnu nastavu
  Vlašić Sandra, Banjac Tijana, Grujić Mirjana, Koldan Biljana, Mirkov Gordana, Toševski Vlada,
  Bubulj Milan, Stupar Branislav


Školski timovi
1
TIMOVI ZA RAZVOJ KOMPETENCIJA ZA PROFESIJU NASTAVNIKA
- Nastavna oblast, predmet i metodika nastave
  Šavija, Makivić, Stepanov, Novakov, Bubulj, Toševski
- Poučavanje i učenje
  Babić, Vlašić, Koldan, Vlajkov, Stupar, Cvijetić, Jesić
- Podrška razvoju ličnosti učenika
  Stojanović, Štrbac, Mirkov, Blagojević, Kulauzov, Marinkov
- Komunikacija i saradnja
  Banjac, Grujić, Bibin, Đenge, Lisul, Đukičin, Rusinkov


2
TIMOVI ZA SAMOVREDNOVANjE RADA ŠKOLE
- Postignuća učenika
  Štrbac, Koldan, Stupar, Đenge
- Etos
  Grujić, Stepanov, Mirkov, Marinkov
- Resursi
  Vlašić, Blagojević, Toševski, Cvijetić
- Podrška učenicima
  Stojanović, Šavija, Bubulj, Rusinkov, Jesić
- Rukovođenje, organizacija i obezbeđivanje kvaliteta
  Novakov, Štrbac, Makivić, Kulauzov
- Nastava i učenje
  Bibin, Vlajkov, Lisul, Đukičin
- Školski program i GPRŠ
  Šavija, Banjac, Babić, Blagojević


3
TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA
- Stručne saradnice
  Sredojev Đukičin Miroslava, Štrbac Jasmina
- Medicinsko osoblje
  Levai Jelena, Jakonić Korina
- Nastavnici
  Stupar Branislav, Bubulj Milan, Toševski Vlada, Marinkov Saša, Makivić Irena, Babić Sandra,
  Novakov Zagorka
- Pravnica
  Zorić Svetlana
- Direktorica škole
  Vasić Vesna


4
TIM ZA ŠKOLSKI MARKETING
- Za saradnju sa medijima
  Vesna Vasić
- Za prezentovanje putem informacionih tehnologija
  Jasmina Štrbac i Srđan Stojanović
- Za saradnju sa lokalnom zajednicom
  Vladimir Toševski i Vesna Šavija
5
TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU
  Psiholog škole, članovi školskog tima za procenu sposobnosti učenika (reedukator
  psihomotorike, logoped, nastavnik Srpskog jezika, nastavnik Matematike,
  nastavnik TO, odeljenske starešine